جستجو در سایت

دانلود طرح توجیهی تولید دستمال کاغذی


دانلود طرح توجیهی تولید دستمال کاغذی

اﺻﻞ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی ﺑﻴﻤﺎری و رﺟﺤﺎن آن ﺑﻪ درﻣﺎن ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ در ﻋﻠﻮم ﺑﺎﻋﺚ اﻫﻤﻴﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده در ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮی ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. آﻣﺎر و ارﻗﺎم اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ در ﻣﻮرد ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎی ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮازم ﻏﻴﺮﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺿﺮورت اﻫﻤﻴﺖ ﻛﺎرﺑﺮد اﻧﻮاع ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﺑﻪ وﺿﻮح ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﺑﻪ. وﻳﮋه در اﻳﻦ زﻣﺎن آﻟﻮدﮔﻲﻫﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻛﺜﺮت ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻫﺰاران ﻋﻠﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ دﻳﮕﺮ ﺳﻴﺮ ﺻﻌﻮدی ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻪ روزه ﺷﺎﻫﺪ روﻧﺪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﺼﺮف ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﻴﻢ.

طرح توجیهی مطالعه امکان سنجی مقدماتی تولید دستمال کاغذی ، با ظرفیت تولید ۳۰۰۰ تن در سال ، و قابلیت ایجاد شغل برای ۳۰ نفر ،

آماده ی دانلود شده است.

در فایل ضمیمه ی این طرح توجیهی ، تمامی موارد مورد نیاز جهت راه اندازی این کسب و کار ، از قبیل :

– معرفی  محصول

– میزان سرمایه لازم جهت شروع کار

– میزان فضا و زیربنای مورد نیاز

– چرخه ی بازگشت سرمایه

و …

مورد بررسی و آنالیز قرار گرفته اند


ادامه مطلب

بستن پنجره
تبلیغات
جستجو در سایت