جستجو در سایت

دانلود طرح توجیهی تولید آب اکسیژنه


دانلود طرح توجیهی تولید آب اکسیژنهﺧﻼﺻﻪ ﻃﺮح
ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮح : ﺗﻮﻟﻴﺪ آب اﻛﺴﻴﮋﻧﻪ
ﻧﻮع ﺗﻮﻟﻴﺪات و ﻇﺮﻓﻴﺖ : آب اﻛﺴﻴﮋﻧﻪ ۴۰۰ ﺗﻦ در ﺳﺎل
ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ: ۲۲
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﻃﺮح (ارﻗﺎم ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل)
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﻛﻞ ﻃﺮح: ۶۰۰۰
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﺛﺎﺑﺖ : ۳۱۰۰
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش : ۲۳۱۶
در آﻣﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ: ۱۷۰۰۰
ﺳﻮد وﻳﮋه : ۹۸۷
دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ : ۴۰ ﻣﺎه
ﻧﺮخ ﺑﺎز دﻫﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ : ۳۰%

صنایع نساجی کشورمان از دیر باز از توان بسیار بالا و کیفیت مطلوبی برخوردار بوده و به عنوان یکی از قویترین تولید کنندگان پارچه و منسوجات در جهان سوم شناخته شده است . از مشکلات بسیار عمده ای که این صنعت با آن برخور دار بوده عدم وجود یک محصول رنگبر داخلی جهت بیرنگ کردن پارچه یا نخ میباشد تا پس از رنگبری کامل بتوان رنگ دلخواه و یکنواخت و با کیفیت مطلوب را بر روی آن
ایجاد نمود . آب اکسیژنه بعنوان رنگبر بسیار خوب و با خاصیت اکسید کنندگی قوی و بدون تاثیر جانبی نامطلوب مانند پوسیدگی در نخ و پارچه تاکنون رقیبی -نداشته و تاکنون نیز از خارج وارد شده است…


ادامه مطلب

بستن پنجره
تبلیغات
جستجو در سایت