جستجو در سایت

دانلود طرح توجیهی تولید آب معدنی


دانلود طرح توجیهی تولید آب معدنی

سلام برای امروز طرح توجیهی تولید آب معدنی رو برای دانلود قرار دادم که برای پروژه درس اقتصاد مهندسی بسیار مناسب هست. خلاصه طرح هم در زیر آورده شده:

ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮح : ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی آب ﻣﻌﺪﻧﻲ
ﻧﻮع ﺗﻮﻟﻴﺪات : اﻧﻮاع ﺑﻄﺮی آب ﻣﻌﺪﻧﻲ
ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ : ۴۹
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﻃﺮح (ارﻗﺎم ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل)
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﻛﻞ ﻃﺮح : ۱۳۱۳۱/۹
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﺛﺎﺑﺖ : ۸۳۴۰/۴
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش : ۳۹۱۵/۵
در آﻣﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ: ۳۶۴۰۰
ﺳﻮد وﻳﮋه : ۸۲۲۰/۷
دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ : ۱۳ ﻣﺎه
ﻧﺮخ ﺑﺎز دﻫﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ : ۹۵%


ادامه مطلب

بستن پنجره
تبلیغات
جستجو در سایت