جستجو در سایت

آموزش تصویری تئوری احتمال دانشگاه شریف


سلام برای امروز آموزش تصویری تئوری احتمال رو قرار دادم استاد این درس دکتر نایبی عضو هیئت علمی و استاد تمام دانشکده برق دانشگاه شریف هست.
وی مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در رشته مهندسی برق گرایش الکترونیک از دانشگاه صنعتی شریف ، و دکترای خود را در رشته مهندسی برق گرایش مخابرات از دانشگاه تربیت مدرس اخذ نموده است.
زمینه ی فعالیت دکتر نایبی مخابرات می باشد.

سر فصل مطالب این درس :
۱- آشنایی با مفهوم مدل تصادفی، تئوری احتمال و تعاریف مربوطه
۲- مروری بر تئوری مجموعه ها و بیان تئوری احتمال برآن اساس
۳- احتمال شرطی، استقلال ، رخدادها و قضیه بیز
۴- آزمایشهای تکراری و تعمیم تعریف احتمال، آزمایش برنولی، رفتار مجانبی و آشنایی با تابع گوسی
۵- قانون اعداد بزرگ، قضیه پواسون و نقاط تصادفی پواسون
۶- مفهوم متغیر تصادفی، تابع CDF و PDF انواع متغیرهای تصادفی
۷- معرفی متغیر های تصادفی خاص ، مانند یکنواخت، نمایی، باینری، دوجمله ای ، پواسون، نرمال، …
۸- توابع متغیرهای تصادفی ، تعیین تابع چگالی و تولید متغیر تصادفی با توزیع دلخواه
Rayleigh, Lognormal -9 آشنایی با متغیرهای تصادفی
۱۰- آشنایی با آماره ها شامل میانگین، واریانس، میانه، تابع -مشخصه و کاربردهای آنها
۱۱- نامساوی های احتمالی مانند چبی چف، مارکوف ، چرنوف،….
۱۲- دو متغیر تصادفی و مفهوم چگالی مشترک، توابعی از دو متغیر تصادفی، معرفی متغیرهای Rayleigh, Rice تصادفی
۱۳- توابع مشخصه و گشتاورهای دو بعدی، استقلال، توابع مشترکاً نرمال و قضایای مربوطه
۱۴- تابع چگالی شرطی، همبستگی دو متغیر تصادفی، تخمین و انواع آن، معیارهای ML, MAP,MMSE
۱۵- قابلیت اطمینان و اهمیت آن در سیستم های موازی
۱۶- دنباله های تصادفی و تعمیم مباحث متغیر های تصادفی دو بعدی به دنبال هها، ماتریس همبستگی و کوواریانس، میانگین شرطی، بردار تصادفی نرمال، میانگین و واریانس نمونه، تخمین، …
۱۷- همگرایی تصادفی و انواع آن ، قضیه CLT
۱۸- آشنایی با فرایندهای تصادفی
مرجع :
Papoulis, Probability & Statistics, Prentice Hall, new edition

لینک ویدیو ها در دو نوع با کیفیت متوسط و با کیفیت بالا

لینک ها به زودی قرار میگیرن

 


ادامه مطلب

بستن پنجره
تبلیغات
جستجو در سایت