جستجو در سایت

طرح توجیهی تولید کاغذ تیشو


طرح توجیهی تولید کاغذ تیشوReviewed by Google on Apr 13Rating: 4.5طرح توجیهی تولید کاغذ تیشو

طرح توجیهی تولید کاغذ تیشو

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی دﺳﺘﻤﺎل ﮐﺎﻏﺬی:
دﺳﺘﻤﺎل ﮐﺎﻏﺬی ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﻤﯿﺮاﻟﯿﺎف ﺳﻠﻮﻟﺰی ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ ﯾﺎ اﻟﻮان ﺑﺎﺷﺪ. دﺳﺘﻤﺎل ﮐﺎﻏﺬی ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮپ ﺷﺪه (ﻣﻨﻈﻮر ازﮐﺮپ، ﭼﯿﻦ ﺧﻮردﮔﯽ ﻫﺎی ﺳﻄﺢ ﮐﺎﻏﺬ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪ آن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎس و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻋﺖ ﺟـﺬب آب اﯾﺠـﺎد ﻣـﯽ ﺷﻮد، ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺎک ﮐﺮدن دﺳﺖ ﺧﯿﺲ ﺑﻌﺪ از ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺣﺎﻟﺖ اوﻟﯿـﻪ ﺧـﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد و اﮔﺮدﺳﺘﻤﺎل ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ در ﺗﻤـﺎس ﺑـﺎ آب ﺧـﯿﺲ ﭘـﻮدر ﺷـﻮد، ﺣﺘﻤـﺎً ﻣـﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ زﯾﺎدی در آن ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ)،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺎﻗﺪ ﭘـﺮز (اﻟﯿـﺎف ﺧـﺮد ﺷـﺪه)، اﻟﯿﺎف ﮐﻠﻮﺧﻪ ﺷﺪه، ﺳﻮراخ، ﻟﮑﻪ و ﺳﺎﯾﺮ اﺟﺴﺎم ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

در این نوشته طرح توجیهی تولید کاغذ تیشو تهیه شده توسط شرکت سانیار صنعت توس آماده دانلود می باشد.

دستمال کاغذی از خمیر الیاف سلولزی بدست می آید و باید کرپ شده و همچنین فاقد پرز،لکه و سایر اجسام خارجی باشد.

برخی مطالب موجود در فایل طرح توجیهی تولید کاغذ تیشو:

_معرفی کامل محصول

_استانداردها

_واردات و صادرات

_تعرفه گمرکی

_موارد مصرف


Balatarin Donbaleh Cloob Delicious Stumbleupon Friendfeed Twitter Facebook Greader Addthis to other


راهنمای دانلود

بستن پنجره
تبلیغات