جستجو در سایت

دانلود طرح توجیهی تولید آب معدنی


دانلود طرح توجیهی تولید آب معدنیReviewed by Google on Feb 9Rating: 4.5دانلود طرح توجیهی تولید آب معدنی

دانلود طرح توجیهی تولید آب معدنی

سلام برای امروز طرح توجیهی تولید آب معدنی رو برای دانلود قرار دادم که برای پروژه درس اقتصاد مهندسی بسیار مناسب هست. خلاصه طرح هم در زیر آورده شده:

ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮح : ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی آب ﻣﻌﺪﻧﻲ
ﻧﻮع ﺗﻮﻟﻴﺪات : اﻧﻮاع ﺑﻄﺮی آب ﻣﻌﺪﻧﻲ
ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ : ۴۹
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﻃﺮح (ارﻗﺎم ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل)
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﻛﻞ ﻃﺮح : ۱۳۱۳۱/۹
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﺛﺎﺑﺖ : ۸۳۴۰/۴
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش : ۳۹۱۵/۵
در آﻣﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ: ۳۶۴۰۰
ﺳﻮد وﻳﮋه : ۸۲۲۰/۷
دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ : ۱۳ ﻣﺎه
ﻧﺮخ ﺑﺎز دﻫﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ : ۹۵%


Balatarin Donbaleh Cloob Delicious Stumbleupon Friendfeed Twitter Facebook Greader Addthis to other


راهنمای دانلود

بستن پنجره
تبلیغات